Legal - Disclaimer

Wettelijke info - Legal info - Disclaimer

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de websites www.expertimmo.be, alsook één van de smartphone Apps van de Expert Immo bvba, is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen Expert Immo (naar voormelde websites en Apps wordt hierna gezamenlijk verwezen met de term ‘Website’). Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.
Expert Immo behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie omtrent Expert Immo

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Expert Immo bvba, met maatschappelijke zetel aan de Kortrijksesteenweg 70 b 2, B-8530 Harelbeke, België. Expert Immo bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0651.689.154 en draagt als BTW-identificatienummer BE0651.689.154

3. Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij ons enig kantoor : Expert Immo bvba, Kortrijksesteenweg 70 b 2, 8530 Harelbeke (België).

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Expert Immo U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed, de huur en verhuur van onroerende goederen, beheer van (appartements)mede-eigendommen, enz.) en haar kantoren.
  • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die Expert Immo in portefeuille heeft, samen met een detail van elk pand en een mogelijkheid tot contactname;
  • een communicatieplatform tussen U en Expert Immo, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Expert Immo; - een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

5. Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Expert Immo U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging. 

6. Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands. Elke via deze site eventueel gesloten overeenkomst kan u enkel sluiten in het Nederlands.

7. De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de sites uitgebaat door Expert Immo kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten.

8. Het vastgoedaanbod

Expert Immo levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Expert Immo op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. De bvba Expert Immo kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Expert Immo verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Expert Immo kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Expert Immo geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Expert Immo geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Expert immo aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

9. Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de websites van Expert Immo aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Expert Immo. Deze binden de opdrachtgever van Expert Immo slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door Expert Immo met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

10. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren vermeld onder art. 3 (kantoren Expert Immo) zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in ons kantoor (zie art. 3), alsook op de website van het BIV: www.biv.be. Op de site www.expertimmo.be vindt u overigens per kantoor de BIV-nummers van de lokale medewerkers terug (zie sectie “Onze kantoren” ).

11. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Expert Immo. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Expert Immo. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Expert Immo. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Expert Immo. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Expert Immo het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

12. Privacy

Expert Immo hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de richtlijnen en gedragscodes die Expert Immo daarbij in acht neemt, verwijzen wij U graag naar onze Privacyverklaring (u vindt deze via deze link). 

Expert Immo staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd, en kan door de bezoekers van de site pas geraadpleegd worden mits voorafgaande registratie. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden.  

13. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Expert Immo beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Expert Immo aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan Expert Immo aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...).

14. Cookies en peroonlijke gegevens

Door het gebruiken van de website geeft U automatisch toestemming voor het verkrijgen, verzamelen, delen en gebruiken van gegevens, dat plaatsvindt via de website, e-mailpublicatie of andere service als gevolg van uw gebruik van Google-producten.

Door het gebruiken van de website geeft U automatisch toestemming voor het opslaan en het toegang verkrijgen tot cookies of andere informatie op het apparaat van de eindgebruiker wanneer dergelijke activiteit plaatsvindt in verband met een product waarop dit beleid van toepassing is.

15. Anti-witwas en anti-terrorisme wetgeving

In het kader van de toepassing van de preventieve maatregelen tegen het witwassen en de financiering van terrorisme behoudt Expert-Immo bvba zich het recht voor om geen relaties aan te knopen, of relaties op te schorten of te verbreken met klanten die haar niet de vereiste gegevens mededelen om aan de wettelijke verplichtingen inzake identificatie en kennis van de klant te voldoen, met begrip van gegevens die betrekking hebben op eventuele gevolmachtigden of uiteindelijke gerechtigde(n). De klant erkent de draagwijdte van deze beperkingen in te schatten en verbindt zich ertoe om zich hieraan te houden.